IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 7.12.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Osobní údaje>Osobní údaje - Příloha 2
Kritéria pro určení doby uložení

Doba uložení/uchování osobních údajů není zákonem definována.

CEDR III je využíván orgány státní správy, tj. například poskytovateli dotací, a je zpřístupňován veřejnosti. Primárním účelem údajů v CEDR III je však jejich využitelnost pro Orgány finanční správy ČR, které kontrolují správnost použití dotačních prostředků, proto je nutné vycházet z této potřeby. Orgány finanční správy mohou odvod a penále vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně (§ 44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech).

Porušením rozpočtové kázně je stručně myšleno to, že příjemce dotace v souvislosti s použitím dotačních prostředků nedodrží zákon nebo poruší podmínky poskytnutí dotace uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.

Z toho vyplývá, že to zda (a kdy) dojde k porušení rozpočtové kázně, je zcela závislé jednak na poskytovatelem stanovené délce, kdy mají být dotační prostředky příjemcem používány a výsledky projektu udržovány a dále vždy na jednání příjemce dotace. V ideálním případě k takovému jednání vůbec nedojde, ale vždy k němu může dojít na samém konci období, kdy měl příjemce splnit nějaké podmínky.

Ani jeden z těchto dvou faktorů nemůže správce CEDR III ovlivnit a lhůty mu nejsou známy. Do CEDR III zasílá údaje ca 30 poskytovatelů dotací, kteří stanovují podmínky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a pro každou individuální dotaci je délka lhůt různá. Po lhůtě, do kdy má příjemce projekt realizovat následuje ještě různě dlouhé období tzv. udržitelnosti projektu, kdy je možné porušit rozpočtovou kázeň. Projekty jsou mnohdy poskytovatelem prodlužovány. Termín splnění účelu projektu není dle vyhlášky o centrální evidenci dotací č. 286/2007 Sb., ve znění aktuálních předpisů, povinným údajem a údaj o lhůtě udržitelnosti projektu není v CEDR III zaznamenáván. CEDR III zároveň obsahuje ca 2 miliony projektů a každý den se tento počet zvětšuje a je tedy nemožné sledovat každý projekt individuálně.

Při pokusu nastavit jednotný postup pro všechny údaje je nutné zohlednit, jaké jsou nejdelší lhůty, kterých může být dosaženo. Z údajů zaznamenaných v CEDR III vyplývá, že doba skutečného ukončení projektů je poměrně častá ještě 11 let po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, ačkoliv ani delší lhůty nejsou zcela vyloučeny, viz graf.

Pokud tedy podmínky poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci jsou nastaveny na 11 a více let (např. podmínka nezcizitelnosti nemovitosti, na jejichž stavbu či pořízení byla poskytnuta dotace; státní úvěry na bydlení, které jsou dlouhodobě spláceny), může k porušení této podmínky dojít např. 11. rok po poskytnutí prostředků příjemci, a k vyměření odvodu může dojít ještě do dalších 10 let poté. Z tohoto příkladu je patrné, že lhůty pro uchovávání osobních údajů o příjemcích dotace mohou dosahovat x desítek let (11-30 let doba trvání a udržitelnosti projektu + 10 let pro vyměření odvodu).

Není však žádoucí osobní údaje uchovávat po neomezeně či výrazně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že primárním účelem zpracovávání údajů je kontrola správnosti používání dotačních prostředků, nejeví se jako pravděpodobné, že by orgány finanční správy běžně kontrolovaly dotace starší 20 let, avšak jak je známé z praxe a je patrné i z předchozího grafu, i takové případy mohou nastat.

Na základě těchto důvodů byla doba pro uložení respektive uchování osobních údajů stanovena na 20 let od 1. ledna následujícího po roce, v němž došlo k uvolnění posledních prostředků v rámci daného dotačního projektu/akce.