IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 21.1.2022
Skip Navigation Links
Otevřená data

Generální finanční ředitelství v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243, které schválilo plnění Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí, na těchto stránkách zveřejňuje údaje obsažené v Centrální evidenci dotací (CEDR III) ve strojově čitelném formátu (tzv. „otevřená data“).

Světová nezisková organizace Open Knowledge Foundation definuje otevřená data (také je možné používat termín „open data“) jako data, která může kdokoliv užívat, modifikovat a sdílet za jakýmkoliv účelem. Třemi základními požadavky na otevřená data je dostupnost a přístupnost, opětovné využití a předání a dále neomezující přístup.

„Otevřená data jsou určena pro specialisty (programátory, datové analytiky, novináře, vědce atd.), kteří s jejich pomocí tvoří zajímavé softwarové aplikace či odborné analýzy. Ty pak slouží široké veřejnosti.“ [1]

Datové sady jsou, na základě doporučení Metodiky publikace otevřených dat veřejné správy ČR vydané v roce 2012 Ministerstvem vnitra, zveřejňovány ve formátu RDF a CSV.

Upozornění k obsahu otevřených dat

 • Generální finanční ředitelství vede na základě ustanovení § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen "centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje.
  Z výše citovaného ustanovení zákona vyplývá, že Generální finanční ředitelství není tvůrcem dat a nenese zodpovědnost za jejich úplné, správné a včasné předání, neboť tato povinnost je kladena na poskytovatele prostředků.
 • Sady obsahují údaje od roku 1999.
 • Osobní údaje fyzických osob, které neodpovídají ustanovení § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou anonymizovány. K anonymizovaným údajům patří např. ulice a číslo popisné trvalého bydliště nebo rodné číslo. Naopak ke zveřejňovaným údajům fyzických osob dle výše uvedeného ustanovení § 8b odst. 3 patří: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše a účel veřejných prostředků.
 • Z údajů jsou vyřazeny prostředky poskytovatelem označené jako vlastní zdroje příjemce, prostředky z rozpočtu obce nebo územních rozpočtů, které ze své povahy nejsou dotací či obdobným transferem ze státního rozpočtu.

Údaje jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons (CC BY 4.0).

Uživatel dále bere na vědomí, že:

 • Generální finanční ředitelství se z provozních či jiných důvodů vyhrazuje právo dočasně omezit přístup k dílu, a to i bez předchozího upozornění,
 • Generální finanční ředitelství se zříká odpovědnosti za škody způsobené dalším užitím díla, jakož i odpovědnosti za škody způsobené případnými chybami, které by dílo mohlo obsahovat, neboť není jejich tvůrcem.
 • Vzhledem k povaze údajů nepovažujeme za vhodné upravovat data způsobem, který by zkresloval jejich význam/smysl bez zřetelného a jasného uvedení, že tomu tak bylo učiněno.

CEDR III, Centrální evidence dotací z rozpočtu nebo také Centrální registr dotací, je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích.

Data jsou publikována v nejvyšším stupni 5. dle specifikace [2] otevřenosti datových sad jako propojená data.

Kompletní technická specifikace otevřených dat IS CEDR III je popsána v dokumentu C3_OpenData - datová sada IS CEDR III.pdf.

Ke stažení

Datové sady ve formátu CSV a RDF jsou ke stažení zde. Na stránku datových sad odkazuje i položka obsahu "Ke stažení" v záhlaví stránky.

Přístupové body datové sady

SPARQL REST API

SPARQL REST API je rozhraní určené k dotazování a prohledávání RDF dat. Protokol pro dotazování se řídí specifikací SPARQL 1.1. V tomto případě se prohledávají otevřená data IS CEDR III.

Podporované formáty:
Formát výstupních dat se nastavuje pomocí parametru Accept v HTTP header GET, POST požadavku. Pokud není nastaven požadavek na formát výstupních dat, za defaultní hodnotu se bere formát application/sparql-results+xml.
 • text/csv
 • text/turtle
 • text/plain
 • application/sparql-results+json
 • application/sparql-results+xml
 • text/tab-separated-values
 • application/rdf+xml
 • text/html
 • application/ld+json
 • application/n-triples

 

Parametry dotazu:
 • query - parametr je povinný a obsahuje SPARQL dotaz do RDF databáze.
 • default-graph-uri - parametr je nepovinný a obsahuje identifikátor grafu. V případě LOD Cedr III je ignorován. Data jsou uložena v defaultním grafu.
 • describe-mode - parametr je nepovinný a udávám mód pro příkaz describe. Může nabývat hodnot SCBD nebo CBD.
 • timeout - parametr je nepovinný a udává maximální čas pro provedení SPARQL dotazu. Hodnota se zadává v ms.
Příklad volání:
Hledáme první záznam ze všech záznamů v RDF databázi.
Dotaz:
GET /c3lod/cedr/sparql?query=SELECT+*+where+{%3Fs+%3Fp+%3Fo}+limit+1
HTTP/1.1 Host: cedropendata.mfcr.cz 
User-agent: sparql-client/0.1
      
Odpověď:
HTTP 1.1 200 OK
Connection: close
Cache-Control: no-cache
Content-Type: application/sparql-results+xml; charset=UTF-8
Date: Thu, 28 Jan 2016 10:05:37 GMT
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">
  <head>
  <variable name="s" />
  <variable name="p" />
  <variable name="o" />
  </head>
  <results>
  <result>
    <binding name="s">
    <uri>http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelKod</uri>
    </binding>
    <binding name="p">
    <uri>http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain</uri>
    </binding>
    <binding name="o">
    <uri>http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel</uri>
    </binding>
  </result>
  </results>
</sparql>
      

FULLTEXT SEARCH REST API

Fulltext search REST API je rozhraní určené k fulltextovému prohledávání vybraných položek otevřených dat z IS CEDR III.

Podporované formáty:
Formát výstupních dat se nastavuje pomocí parametru Accept v HTTP header, nebo pomocí parametru format v http GET požadavku.
 • application/rdf+xml
 • text/turtle
 • text/plain
 • application/sparql-results+json
 • application/sparql-results+xml
 • text/html
 • application/n-triples
Parametry dotazu:
 • textForSelect - parametr je povinný obsahuje textový řetězec, který má být nalezen v prohledávaných položkách.
 • format - parametr je nepovinný a určuje výstupní formát dat. Může nabývat hodnot uvedených v podporovaných formátech.
 • limit - parametr je nepovinný a omezuje maximální počet vrácených záznamů. Maximální hodnota je 100.
Položky odpovědi:
 • x - URI záznamu, který obsahuje hledaný textový řetězec. Jedná se o URI příjemce pomoci, adresy nebo projektu.
 • obchodniJmeno
 • prijmeni
 • jmeno
 • ico
 • obec
 • pojektNazev
 • pojektCislo
Příklad volání:
Hledáme všechny dotace, které byly poskytnuty osobě se jménem Karel Novák a výstup požadujeme ve formátu text/turtle.
Dotaz:
GET /c3lod/cedr/fct?textForSelect=Karel+Novák&limit=10 HTTP/1.1
Host: cedropendata.mfcr.cz
User-agent: sparql-client/0.1
Accept: text/turtle
      
Odpověď:
HTTP 1.1 200 OK
Connection: close
Cache-Control: no-cache
Content-Type: text/turtle; charset=UTF-8
Date: Thu, 28 Jan 2016 08:55:06 GMT
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
@prefix rdf: /www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix rdfs: /www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
@prefix xsd: /www.w3.org/2001/XMLSchema#>.
@prefix rs: /www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/result-set#>.
_:autos1 a rs:ResultSet;
      rs:resultVariable "ico",
              "jmeno",
              "obchodniJmeno",
              "obec",
              "pojektNazev",
              "prijmeni",
              "x";
      rs:solution [rs:binding [rs:variable "x" ; 
                  rs:value <http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/DE19A8EF7DC00731DCC734FD03917020A35698FB>] ; 
            rs:binding [rs:variable "obchodniJmeno" ; 
                  rs:value "Karel Novák"] ; 
            rs:binding [rs:variable "prijmeni" ; 
                  rs:value "Novák"] ; 
            rs:binding [rs:variable "jmeno" ; 
                  rs:value "Karel"] ; 
            rs:binding [rs:variable "ico" ; 
                  rs:value "49202863"] ; 
            rs:binding [rs:variable "obec" ; 
                  rs:value "Tlučná"]],
.....
      

Fulltextové prohledávání lze využít i v rámci sparql dotazů. Syntaxe příkazu je popsána na adrese zde.

Příklad sparql dotaz:
Hledáme všechny příjemce pomoci, kteří v obchodním názvu obsahují jedeno ze slov v řetězci "obec Loučná" s minimální relevancí výskytu 0.5.
Dotaz:
prefix bds: <http://www.bigdata.com/rdf/search#>
prefix bus: <http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#>

select ?s ?o 
where 
{
?o bds:search "obec loučná" .
?o bds:matchAllTerms "false" .
?o bds:minRelevance "0.5" .
?s bus:obchodniJmeno ?o .
} 

limit 50
      
Odpověď:
s	o
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/003B3F52A1072708BE01435D0CD7BFA58D9EC722		Obec Loučná n.D.
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/B5E7F8EB563EBD6F420C3C910477E121FB0A65A1		Obec Loučná n.D.
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/007870EF19DF717FCD52DBD988CCA6CAE3225DD1		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/3E931E9AAFB34CDD083B300ECFB8F32E54529BA1		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/65AAAAE122729D9F9FE710D2EA6AD40024BF5B01		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/90DE681073437E66D92B3E24994A95D15767A574		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/B722D7D2BCDCE9EF9A9E59A4F5A2D9218D21CF66		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/E04468AE7303EC60F55370E92F6E537F4950E3CA		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/EDE75153484B87345185361E2D228ED676C51E32		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/FF802D371B6D0DA125E6DF9449A0B9B8B90A2354		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/03DD78876EEEF73667A4DCD42F3A44BB915FFA4F		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/196BD845CDABD96D69765D78C34197B0C180C357		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/1DC35A9EA90AFE7124D7DB8BB6BB41D0332D1BA1		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/28599DFE46E3F5534BD514B798332150B69A3112		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/2F8CC833E004100413AE9BCBF7BDAD2B638B157E		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/3B6F9CEE9F11F5F68A473648F2473EBB1445E15E		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/3C0EF2CCADE68DF65D6D073A0F94E251567E28B9		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/4760A02408F97F23D67566633F27190DC21FFF3A		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/5466BD3588280C82C5E83DE316E44DB529A55317		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/6B40F6EE5F86A789C2E521D93650FD266CF7BFE7		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/8F3585021D09E6FC48B2BC1F09BF1EFECFD52189		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/B35BD576FBF3B9251EC3C16A665F0B3886A5F018		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/D8C566366E157DB25ABCEB186FCE6E7DC0362DE6		Obec Loučná nad Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/21C81BD40CD8DD210FDB8DA122BFD2A482811958		Obec Loučná nad Desnou, PSČ 78811
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/0B8A940C029DE779AAB68CC0A3DE24CCD3243439		Obec Loučná nad Desnou, PSČ 78811
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/C25DE5CF3B6485DB0F51FC3134C5D698CB168644		Obec Loučná nad Desnou, PSČ 78811
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/2A288EF5C54EF711551D95027692C0BD8FA21DCA		Obec
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/B7A02765645023B6002B15F94BF67A12FE723068		Obec
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/C22AB896BB9BA9B5FF9EF30EFD627F1187E09AAC		Obec
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/3BC0BF7D8DA7F4AFC518684D9A471F3B23E4E506		Obec Březí, obec
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/8176FC5ABBBEB4464A21F22CAF34ED6D7F238C7F		Obec Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná n. Desnou
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/C3C12F748D05B3120A74D49160CB487DC7D081FF		Obec Loučná pod Klínovcem
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/6C051E045B92C63174CC5545DDA0F95CE855BEE0		Obec Loučná pod Klínovcem
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/PrijemcePomoci/F2F75B930D9C03F2DC56644C5A0C773F5CF0708E		Obec Vlkančice, obec