IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 13.12.2018
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Osobní údaje
Osobní údaje

Povinně zveřejňované informace o zpracovávaných osobních údajích

Generální finanční ředitelství na základě ustanovení § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje.

Tyto údaje jsou zpracovávány v rámci Centrálního registru dotací (CEDR III), který eviduje příjemce dotací všech právních forem. Subjektem osobních údajů je pouze fyzická osoba. Osobní údaje tedy tvoří pouze část údajů evidovaných v CEDR III.

V souladu s ustanovením §18 odst. 2 ZOOU Generální finanční ředitelství zpřístupňuje informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační údaje správce

Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ 72080043
http://www.financnisprava.cz/

Účel zpracování osobních údajů

Generální finanční ředitelství vede Centrální evidenci dotací z rozpočtu na základě ustanovení § 75b ZRP. Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) eviduje údaje o příjemcích, kterým byly poskytnuty prostředky (dotace, návratné finanční výpomoci a obdobné transfery) ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu.

Úkol zavést registr konečných příjemců všech účelově určených prostředků (dotací, návratných finančních výpomocí apod.) byl dán Usnesením vlády ČR č. 584 ze dne 25. 9. 1997, ve kterém je uvedeno, že bude sloužit pro potřeby územních finančních orgánů (dnešní orgány finanční správy).

Na základě ZRP je Finanční správě ČR svěřena kompetence k výkonu kontroly a správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. Procesním předpisem k výkonu této kontroly je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil dřívější zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Při zavádění registru byl jeho účel, kromě zabezpečení podkladů pro kontrolu dotací orgány finanční správy, rozšířen i na potřeby finanční kontroly dalších institucí, které jsou pověřeny kontrolou příjemců, pro potřeby resortů při finančním zúčtování a dalších rozhodovacích aktech, pro rozhodovací činnost Ministerstva financí při tvorbě státního rozpočtu a pro potřeby Evropské unie při monitorování tzv. státní pomoci. Toto rozšíření bylo pouze logickým vyústěním požadavku na zvýšení efektivity veřejné správy prostřednictvím využívání informačních technologií, který byl později zformulován ve vládní strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration)“.

CEDR III tedy slouží primárně k zajištění výkonu kontroly a zjišťování, zda poskytnuté veřejné prostředky byly použity v souladu se stanoveným účelem a podmínkami, tj. v souladu s finančním zájmem České republiky a Evropské unie. Do této činnosti je možné zahrnout i ověřovací funkci před i po vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, např. zda na daný účel nebyly prostředky poskytnuty jiným poskytovatelem a daný projekt tak nebude/nebyl financován duplicitně.

Sekundárním účelem je zajištění koordinace kontrol mezi jednotlivými orgány státní správy, které také vykonávají kontrolu poskytnutých veřejných prostředků (zejména jejich poskytovatelé), aby nedocházelo k duplicitním kontrolám několika státních organizací u jednoho příjemce, a tím k neúměrnému zatěžování subjektů.

Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do CEDR III je stanoven vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje, popisné údaje.

Kategorie subjektů údajů

Subjekty údajů evidovaných v CEDR III jsou příjemci dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Evidovány jsou právnické osoby, fyzické osoby i fyzické osoby podnikající, přičemž subjektem osobních údajů jsou pouze fyzické osoby.

Zdroje osobních údajů

Údaje do CEDR III mají dle ustanovení § 75b ZRP povinnost zaznamenávat poskytovatelé, případně tyto údaje přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje.

Popis způsobu zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně i manuálně, vlastními zaměstnanci a zpracovatelem.

Místo nebo místa zpracování osobních údajů

Pracoviště orgánů finanční správy

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Orgány finanční správy

Předpokládaná předání osobních údajů do jiných států

Ne

Doba uchování

Lhůta pro uchování osobních údajů činí 20 let od 1. ledna následujícího po roce, v němž došlo k uvolnění posledních prostředků v rámci daného dotačního projektu/akce.

Rozsah zpracovávaných údajů

Konkrétní položky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů a v dokumentaci služby pro příjem dat CEDR_prijem http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx.

Hlavními položkami osobních údajů jsou:

A) Povinné položky:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Rodné číslo
  • Adresa

B) Nepovinné položky (tzn., že poskytovatel je nemusí předávat):

  • Titul před jménem
  • Titul za jménem
  • E-mail
  • Faxové číslo
  • Telefonní číslo
  • Číslo účtu

Osobní údaje nejsou zpracovávány se souhlasem subjektů údajů, jsou zpracovávány v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) a e) a § 3 odst. 6 písm. g) s odkazem na písm. f) ZOOU.

To znamená, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností stanovených zvláštními zákony.

Těmito povinnostmi se rozumí výkon kontroly spojený s výkonem veřejné moci v případě významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie. Konkrétně se jedná o kontrolu, zda poskytnuté veřejné české i evropské prostředky svěřené soukromým i veřejným příjemcům jsou používány v souladu s jejich účelem a podmínkami. Bez této kontroly by docházelo ke zneužívání poskytnutých prostředků (tzv. porušení rozpočtové kázně) a nebylo by možné vymáhat tyto prostředky zpět v podobě odvodů a penále, zároveň by nebylo možné čerpat prostředky z evropských fondů.

Výše popsané povinnosti jsou stanoveny ZRP a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil dřívější zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, což je v souladu s poznámkami pod čarou uvedenými v § 3, odst. 6 písm. g) a f) ZOOU.

Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce a zároveň pro ochranu právem chráněných zájmů správce, respektive státu tj. pro povinnost vykonávat správu odvodů za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 11 ZRP, a dále vést Centrální evidenci dotací z rozpočtu dle § 75b ZRP, a proto mohou být osobní údaje zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů.

Zveřejňování osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 8b odst. 1 stanoví povinným subjektům povinnost poskytnout základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Odst. 3 téhož paragrafu dále taxativně vyjmenovává rozsah údajů, který má být poskytován (jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků).

Z výše uvedeného vyplývá, že zveřejňování vyjmenovaných údajů o poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích dle ZRP, je v souladu s právem na informace a tyto údaje mají být zveřejňovány. Ostatní osobní údaje evidované v CEDR III zveřejňovány nejsou.

Zveřejnění údajů v CEDR III dále vysloveně požaduje Akční plán k dosažení otevřeného vládnutí a naplňování zásad Open Government Partnership vydaný Úřadem vlády ČR, vytvořený na základě usnesení vlády ČR č. 691 ze dne 14. 9. 2011. Přijetí této koncepce je požadováno Evropskou unií.