IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Osobní údaje>Osobní údaje - Příloha 1
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Generální finanční ředitelství vede Centrální evidenci dotací z rozpočtu na základě ustanovení § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), dále jen „ZRP“. Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) eviduje údaje o příjemcích, kterým byly poskytnuty prostředky (dotace, návratné finanční výpomoci a obdobné transfery) ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu.

Úkol zavést registr konečných příjemců všech účelově určených prostředků (dotací, návratných finančních výpomocí apod.) byl dán Usnesením vlády ČR č. 584 ze dne 25. 9. 1997, ve kterém je uvedeno, že bude sloužit pro potřeby územních finančních orgánů (dnešní orgány finanční správy).

Na základě ustanovení zákona § 44a odst. 11 ZRP je Finanční správě ČR (resp. finančním úřadům) svěřena kompetence k výkonu kontroly a správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně. Procesním předpisem k výkonu této kontroly je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil dřívější zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Věcnou působnost a organizační útvary Finanční správy ČR, pod kterou Generální finanční ředitelství a finanční úřady spadají, jsou uvedeny v Zákoně o Finanční správě České republiky č. 456/2011 Sb.

Při zavádění registru CEDR III byl jeho účel, kromě zabezpečení podkladů pro kontrolu dotací orgány finanční správy, rozšířen i na potřeby finanční kontroly dalších institucí, které jsou pověřeny kontrolou příjemců. Toto rozšíření bylo pouze logickým vyústěním požadavku na zvýšení efektivity veřejné správy prostřednictvím využívání informačních technologií, který byl později zformulován ve vládní strategii "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration)".

CEDR III tedy slouží primárně k zajištění správy daní, respektive odvodů za porušení rozpočtové kázně, tj. ke kontrole a ověření, zda poskytnuté veřejné prostředky byly použity v souladu se stanoveným účelem a podmínkami, tj. v souladu s finančním zájmem České republiky a Evropské unie.

Sekundárním účelem je zajištění koordinace kontrol mezi jednotlivými orgány státní správy, které také vykonávají kontrolu poskytnutých veřejných prostředků (zejména jejich poskytovatelé), aby nedocházelo k duplicitním kontrolám několika státních organizací u jednoho příjemce, a tím k neúměrnému zatěžování subjektů. Do této činnosti je možné zahrnout i ověřovací funkci před i po vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, např. zda na daný účel nebyly prostředky poskytnuty jiným poskytovatelem a daný projekt tak nebude/nebyl financován duplicitně.

Údaje jsou také zveřejňovány na Internetu ve formě otevřených dat, čímž je umožněna kontrola poskytování dotací širokou veřejností. Více informací naleznete v kapitole Zveřejňování osobních údajů.

Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do CEDR III je stanoven Vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů.