IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Často kladené dotazy
Často kladené dotazy (FAQ) k údajům CEDR III

Co je CEDR III a jaké údaje obsahuje?

CEDR III neboli Centrální evidence dotací z rozpočtu nebo také Centrální registr dotací je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích.

Vzhledem k tomu, že tato povinnost je dána zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), obsahuje CEDR III údaje o takových prostředcích, které jsou na základě tohoto zákona poskytovány. To znamená, že údaje poskytované dle jiných zákonů, například dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v databázi evidovány nejsou.

Jaké je legislativní zakotvení CEDR III?

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 75b stanoví, že „Generální finanční ředitelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen "centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Součást údajů o příjemci (fyzické osobě) je rodné číslo. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou.“

Touto vyhláškou je Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, která stanoví rozsah a obsah přenášených údajů a postupy a lhůty pro předávání dat.

Jaká je kvalita a úplnost dat?

Údaje o příjemcích a jim poskytnutých prostředcích do Centrálního registru dotací vkládají přímo poskytovatelé (ministerstva, fondy ad.) bez zásahu Generálního finančního ředitelství. Celkově se od roku 1999 na vkládání dat podílelo přes 40 organizací, z nichž některé v dnešní době již neexistují (např. Ministerstvo informatiky). Databáze CEDR III obsahuje údaje o stovkách tisíc projektů a příjemců, které zaznamenávalo mnoho a mnoho uživatelů. V tomto množství údajů je pochopitelné, že může docházet k chybám.

Generální finanční ředitelství, které od roku 2011 (před rokem 2011 Ministerstvo financí) vede Centrální evidenci dotací, se těmto chybám snaží předcházet zavedením různých kontrol, které neumožňují vkládat logicky neodpovídající data. Kontroly dat fungují na obecném principu, kdy jsou nastaveny nějaké podmínky (například, že pro příjemce právnickou osobu musí být vyplněno IČ), a pokud podmínky nejsou splněny, systém odmítne nesprávná data přebrat a vrátí jejich vkladateli chybové hlášení s označením důvodu. Vkladatel by měl data opravit a znovu zaslat.

Ze zákona je povinnost zaznamenávat údaje do CEDR III dána poskytovatelům veřejných prostředků, a proto jsou tito poskytovatelé také odpovědní za to, aby údaje byly správné, přesné a úplné.

Vzhledem k nutnosti zachovat autentické údaje, jejichž tvůrci jsou nejrůznější organizační složky státu a podobné organizace, Generální finanční ředitelství předávané údaje samovolně neopravuje a nemění. V případě žádosti příjemce o nápravu konkrétních chybných dat Generální finanční ředitelství prověří skutečný stav, a pokud není možné, aby data byla opravena přímo poskytovatelem, výjimečně taková data opraví.

Pokud Generální finanční ředitelství zjistí, že některý poskytovatel neplní své zákonné povinnosti předávat údaje o příjemcích a jim poskytnutých prostředcích, osloví poskytovatele s žádostí o bezprostřední nápravu.

Jak se udržuje aktuálnost údajů?

Údaje uvedené v databázi jsou zaznamenávané v době, kdy poskytovatel vydává prostředky příjemci. Pokud po ukončení realizace projektu/akce příjemce změní svůj název, adresu apod., údaje v databázi se již nemění. Platnost údajů se tedy vtahuje k době poskytnutí prostředků a jsou zaznamenávány ke každému projektu/akci zvlášť.

Jaké jsou povinně vkládané údaje?

Některé údaje musí být vkládány povinně (IČ, číslo projektu, právní forma ad.), jiné jsou vkládány dobrovolně (žádaná výše prostředků ad.), a některé údaje jsou povinné za určitých podmínek (např. pokud je příjemcem fyzická osoba podnikající, musí být vyplněno buď IČ nebo RČ – rodné číslo pak není zveřejňováno). Základní přehled povinných údajů je uveden ve vyhlášce č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Centrální registr dotací obsahuje daleko více položek, než je možné obsáhnout vyhláškou, úplný seznam položek je uveden v aktuální dokumentaci ke službám pro přenos dat CEDR_prijem: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx.

Co mám dělat, domnívám-li se, že údaje jsou chybné?

V takovém případě kontaktujte Generální finanční ředitelství na adrese cedr [zavináč] fs.mfcr.cz. Generální finanční ředitelství osloví dotčeného poskytovatele, který data do CEDR III zaslal s žádostí o prověření a případnou nápravu.

Adresní a názvové údaje jsou v CEDR III evidovány v takové podobě, v jaké byly platné v době poskytnutí dotace. Je tedy možné, že u projektů/akcí staršího data budou korektně uvedeny původní údaje, které se časem změnily.

Jak se v údajích vyznám?

Databáze CEDR III využívá mnoho kódů jako např. kód poskytovatele, kód operačního programu. Kód právní formy, kód finančního zdroje ad. Význam těchto kódů je uveden ve zveřejňovaných číselnících.

Dále je nutné porozumět významu a smyslu jednotlivých položek, např. rozdílu mezi částkami rozhodnutými, uvolněnými, čerpanými, spotřebovanými, vrácenými, zda se v daném případě jedná o refundace z EU atp. Datům je tedy nejprve potřeba porozumět, než budou dále interpretovány. Doporučujeme využít Nápovědu : http://cedr.mfcr.cz/Cedr3INetHelp/CommonPages/Terminologie0001.aspx.