IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Seznam zkratek
Seznam použitých zkratek
Na této straně je uveden seznam zkratek použitých v systému IS CEDR III-internet.

 • ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
 • ARIS - Automatizovaný rozpočtový informační systém
 • CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu
 • CEDR HVK - IS CEDR - hromadné vyhledávání výsledků dotací
 • CEDR VK - IS CEDR - výsledky kontrol dotací
 • CEO - Centrální evidence obyvatel
 • ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky
 • ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
 • DotInfo – Informační systém pro zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • - Finanční úřad
 • GFŘ - Generální finanční ředitelství
 • - Identifikační číslo ekonomického subjektu
 • IS - Informační systém
 • IS AO - Informační systém auditního orgánu
 • IS CEDR I - IS CEDR provozovaný na MMR, který slouží ke kontrole poskytování státní podpory hypotečního úvěrování
 • IS CEDR II - IS CEDR pro podporu provádění kontrol příjemců dotací pracovníky územních finančních orgánů
 • IS CEDR III - Centrální registr dotací
 • IS CEDR-MF - IS CEDR určený pro evidenci dotací poskytovaných z Veřejné pokladní správy
 • IS CEDR-resorty - IS CEDR určený pro evidenci dotací na resortech a agenturách
 • ISEO - Informační systém evidence obyvatel
 • ISPROFIN - Informační Systém PROgramového FINancování (ISPROFIN) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Podporuje a realizuje podmínky vyhlášky č. 560/2006 Sb. ze dne 11. prosince 2006 ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. ze dne 7. ledna 2010 s účinností od 19. ledna 2010. Člení se na:
  • EDS - Evidenční dotační systém
  • SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu
 • ISVS – informační systémy veřejné správy
 • ISZR – Informační systém základních registrů
 • LAN - Lokální počítačová síť (Local Area Network)
 • MDX - Multidimensional Expressions (Multidimenzionální výrazy) - jazyk pro dotazy nad OLAP databázemi
 • MF, MF ČR - Ministerstvo financí České republiky
 • MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • MSC2007 - Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • MSSF - Monitorovací systém strukturálních fondů
 • MV - Ministerstvo vnitra
 • NF - Národní fond
 • NFV - návratná finanční výpomoc
 • OFŘ - Odvolací finanční ředitelství
 • OLAP - Online Analytical Processing - technologie multidimenzionálních databází obsahující struktury údajů a analytické služby sloužící pro analýzu velkého množství údajů
 • - Rodné číslo
 • RDM - Registr de minimis
 • ROB - Registr obyvatel
 • ROS - Registr osob
 • RS - Rozpočtová skladba
 • RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
 • SAPARD - Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Jeden z předvstupních nástrojů Evropské unie určený pro deset kandidátských zemí.
 • SF - Státní fond
 • SFÚ - Specializovaný finanční úřad
 • SIS - Státní informační systém
 • SPHÚ - Státní podpora hypotečního úvěrování
 • SQL - Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language)
 • SR - Státní rozpočet
 • SUPP - modul systému IS CEDR II pro metodickou podporu uživatelů
 • SZÚ - Státní závěrečný účet
 • VPS - Veřejná pokladní správa
 • WAN - Počítačová a komunikační síť, která spojuje geograficky rozlehlou oblast (World Area Network)
 • WEB - Služba sítě Internet (WWW)
 • WWW - Služba sítě Internet (World Wide Web)