IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Informace o IS CEDR
Informace o IS CEDR
Tento materiál je souhrnem základních informací o informačním systému CEDR (dále jen IS CEDR), poskytuje globální pohled na systém jako celek a podává základní informace o jednotlivých jeho částech. V případě potřeby dalších podrobnějších informací Vám je rádi poskytnou pracovníci řešitelské firmy ASD Software, s.r.o.

IS CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu)

Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, státní fondy, agentury), v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) a dále na finančních úřadech (FÚ) a jejich pracovištích. V současné době jeho služeb využívá více než 1 400 uživatelů na 103 pracovištích v ČR. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.
Schéma IS CEDR

Složení projektu IS CEDR

IS CEDR I (Evidence podpory hypotečnímu úvěrování) je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj a jeho hlavní úlohou je evidence a kontrola poskytování státní podpory hypotečnímu úvěrování.
IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) je informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky orgánů finanční správy. Je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na GFŘ, OFŘ a FÚ.
IS CEDR III (Centrální registr dotací) je systém, který eviduje dotace poskytované ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie, z finančních mechanismů EHP a z Programu švýcarsko-české spolupráce.
IS CEDR-resorty (Evidence dotací resortů) Zdrojem informací pro Centrální registr dotací jsou resorty, agentury, státní fondy atd., které k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a pro předávání dat do IS CEDR III využívají převážně systém IS CEDR-resorty.
IS CEDR-MF (Evidence dotací MF) je informační systém, který je používán pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci dotací poskytovaných z Veřejné pokladní správy a pro předávání dat do IS CEDR III.

IS CEDR I (Evidence podpory hypotečního úvěrování)

IS CEDR I je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a jeho hlavní úlohou je evidence a kontrola poskytování státní podpory hypotečního úvěrování (SPHÚ). SPHÚ je poskytována na:

 • výstavbu, koupi, dostavbu nebo koupi a dostavbu nových nemovitostí dle nařízení vlády č. 244 ze dne 11. října 1995 ve znění pozdějších předpisů,
 • koupi starších nemovitostí osobám mladším 36 let dle nařízení vlády č. 249 ze dne 22. května 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na následujícím obrázku.
Schéma IS CEDR I

Popis funkcí IS

V IS CEDR I jsou realizovány funkce, které lze rozdělit do těchto oblastí:

 • Přenosy dat - funkce pro přenosy dat zajišťují komunikaci se všemi okolními systémy a submoduly IS:

  • S hypotečními bankami je komunikace realizována formou dávek dat přenášených prostřednictvím šifrovaných a elektronicky podepsaných zpráv elektronické pošty nebo na datových nosičích s využitím komunikačního submodulu, který provádí šifrování a dešifrování dat, generaci potvrzenek o převzetí dat, vstup a výstup dat na datové nosiče, odesílání a příjem e-mailů atd.
  • S platebním modulem MMR je komunikace realizována formou předávání dávky dat s podklady pro provedení výplat státní podpory ve formě textových souborů v definované adresářové struktuře.
  • S Generálním finančním ředitelstvím je komunikace realizována formou předávání šifrovaných dávek dat.

 • Zpracování dat o příjemcích podpory - jedná se o základní funkce IS. Data předaná hypotečními bankami jsou podrobována dvěma stupňům kontrol, které mají zajistit prověření správnosti výplaty podpory. V rámci kontrolních funkcí se provádí zejména:

  • kontrola formální a logické správnosti dat,
  • párování datových vět a písemných dokumentů,
  • kontrola shody dat vzhledem k datům dříve dodaným do systému,
  • kontrola výše poskytované státní podpory,
  • kontrola duplicity nemovitostí a pozemků,
  • kontrola duplicity žadatelů.

 • Zobrazení údajů o příjemcích podpory - tyto funkce slouží k informativnímu zobrazení detailních údajů z databáze a k tisku základních výstupních sestav pro obslužný tým aplikace a k analytickým a statistickým účelům. Aplikace obsahuje i nadstavbový modul pro zobrazení a tvorbu uživatelsky definovaných výstupních sestav.
 • Správa číselníků - v aplikaci jsou zpracovávány a evidovány číselníky z různých zdrojů. Funkce sloužící k jejich administraci umožňují jejich zobrazení a příjem z rozhraní s hypotečními bankami a s Generálním finančním ředitelstvím, import z textových souborů a manuální vkládání obsluhou. Používané číselníky jsou dále dle potřeby předávány na příslušná rozhraní.
 • Správa systému - je realizována pomocí modulu pro administraci systému, správu uživatelů a jejich přístupových práv, provádění zálohování, archivace a obnovy.

Datový obsah

IS CEDR I obsahuje následující informace:

 • informace o příspěvcích a dotacích (státní podpora hypotečnímu úvěrování dle výše uvedených nařízení vlády),
 • informace o příjemcích podpory,
 • číselníky.

Vazby na jiné IS

 • Platební modul - IS IRAP
  IS IRAP je účetní aplikace, která slouží kromě jiných činností nesouvisejících s IS CEDR I k realizaci výplat státní podpory na účty jednotlivých hypotečních bank. Dále slouží k příjmu vratek státní podpory. Podklady pro provedení výplat státní podpory dostává 1-2 krát měsíčně formou textových souborů ve formě dávky dat z IS CEDR I.
 • Hypoteční banky - IS jednotlivých bank
  Každá hypoteční banka komunikuje s ministerstvem prostřednictvím svého IS a předává elektronicky údaje potřebné pro poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Současně IS bank přebírají číselníky a výsledky kontrol prováděných v IS CEDR I nad předanými daty.
 • Generální finanční ředitelství - IS CEDR II
  IS CEDR II je aplikace GFŘ sloužící pro evidenci a provádění kontrol poskytování příspěvků a dotací pracovníky územních finančních orgánů. Aplikace je provozovaná na GFŘ, odvolacím finančním ředitelství a finančních úřadech. IS CEDR I zasílá této aplikaci data s informacemi o vyplacených podporách a jejich příjemcích a některé číselníky; přijímá od ní číselníky a informace o nesprávných údajích uvedených u příjemců podpory.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR I jsou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se zabývají zpracováním dat o dotacích (SPHÚ) poskytnutých jednotlivými poskytovateli (hypotečními bankami) s následnou výplatou podpory a pracovníci využívající data k analytickým a statistickým účelům.

Stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Přínos IS CEDR I spočívá v provádění kontroly nároku na vyplácení podpory na ministerstvu pro velký počet příjemců podpory a v možnosti provádění kontrol účelovosti použití podpory přímo u příjemců podpory pracovníky finančních orgánů. Je tak důsledně sledováno vynaložení prostředků státního rozpočtu na definovaný účel podpory bydlení.

IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR)

IS CEDR II je informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů. Je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na GFŘ, OFŘ a FÚ a konkrétně se jedná o:

 • subsystém CEDR-GFŘ, provozovaný na GFŘ,
 • subsystém CEDR-OFŘ, provozovaný na OFŘ,
 • subsystém CEDR-FÚ, provozovaný na 14 + 1 FÚ v sídle kraje a využívaný na pracovištích finančních úřadů.

Jednotlivé kontrolní subsystémy vzájemně spolupracují a jejich uspořádání a vazby na jiné systémy jsou znázorněny na následujícím obrázku.
Schéma IS CEDR II
Zdrojem informací pro systém IS CEDR II jsou systémy IS CEDR I a IS CEDR III. Komunikace s těmito systémy je řešena zabezpečeným elektronickým přenosem dávek v obou směrech.
Prostřednictvím modulu SUPP realizuje GFŘ metodickou podporu pracovníků FÚ a OFŘ.

Popis funkcí IS

Základní technologie zpracování v systému je následující:
Do kontrolního subsystému na GFŘ jsou přijímána data z IS CEDR III a IS CEDR I o příjemcích dotací, poskytnutých dotacích a předpisech pro poskytování dotací. Následovně je provedena distribuce dat podle územní příslušnosti příjemců dotací na úroveň okresních pracovišť FÚ. V subsystémech na FÚ jsou data přijata jako podklady pro provádění kontrol. Pracovníci FÚ provádějí kontroly u příjemců dotací, vyvozují příslušné důsledky a zaznamenávají výsledky kontrol do subsystému CEDR-FÚ. Následné zpracování opravných prostředků je v systému řešeno komplexně, včetně elektronických přenosů datových toků mezi subsystémy FÚ, OFŘ a GFŘ. Výsledky kontrolních činností FÚ, OFŘ, GFŘ jsou ukládány v centrálním registru výsledků kontrol (dále jen CRVK). Přístup do CRVK je umožněn oprávněným subjektům prostřednictvím publikovaných web-služeb či aplikace VYKONT.

Datový obsah

Jednotlivé subsystémy na FÚ, OFŘ a GFŘ obsahují potřebné informace pro provádění kontrolní činnosti, informace o provedených kontrolách a dále informace o následném řešení opravných prostředků. Na jednotlivých FÚ jsou v databázi informace pouze o těch příjemcích dotací, které danému FÚ náleží podle územní příslušnosti. V subsystému CEDR-GFŘ jsou centrálně soustředěny vybrané údaje ze subsystémů CEDR-FÚ/OFŘ.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR II jsou pracovníci GFŘ, OFŘ, FÚ a pracovišť FÚ, kteří se nějakým způsobem podílejí na provádění kontrol u příjemců dotací nebo tuto činnost vyhodnocují.

Stav systému

Systém je rutinně provozován na GFŘ, OFŘ, SFÚ, 14 FÚ v sídle kraje a 85 pracovištích FÚ. Systém je upravován a rozvíjen podle požadavků provozovatele a uživatelů.

Přínos systému

Využitím funkcí IS CEDR II je možno kontrolovat účelovost vynaložení poměrně velkého objemu finančních prostředků státního rozpočtu a Evropské unie a to přímo u příjemců dotací. Systém poskytuje pracovníkům územních finančních orgánů podkladové informace pro provádění kontrolní činnosti, je nástrojem pro provádění a evidenci kontrol, zpřístupňuje informace o výsledcích kontrolní činnosti oprávněným subjektům.

IS CEDR III (Centrální registr dotací)

Usnesením vlády č. 584/1997 a následně podle vyhlášky č. 286/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí (od 01. 01. 2011 na Generální finanční ředitelství) do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, návratných finančních výpomocích a obdobných transferech (dále jen dotace), příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie, z finančních mechanismů EHP a z Programu švýcarsko-české spolupráce a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.
Schéma IS CEDR III
Aplikace pro IS CEDR III je řešena jako Klient/Server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Na informace poskytované prostřednictvím Web technologií je možno přistupovat prostřednictvím prohlížeče (Internet Explorer verze 6.0 a vyšší).

Popis funkcí IS

V IS CEDR III jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda dotací - systém shromažďuje a eviduje údaje o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích, návratných finančních výpomocích a transferů včetně finančních prostředků EU na základě zákona č. 218/2000 Sb. a umožňuje další předávání těchto informací,
 • agenda evidence subjektů – systém umožňuje evidenci potřebných informací o příjemcích dotací s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) pro vyhledávání a kontrolu adresy a dále vazbou na ROS a ROB pro ověření subjektu a kontrolu jeho adresy,
 • správa systému - modul pro administraci systému, pořízení, opravy a správu číselníků, správu uživatelů a pro zálohování, archivaci a obnovu,
 • kontrolní funkce – porovnání údajů IS CEDR III oproti údajům ve státním závěrečném účtu získaným z Automatizovaného rozpočtového informačního systému (ARIS),
 • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • modul výstupů – slouží pro tvorbu a zobrazení výstupů a výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů. K dispozici je generátor pro tvorbu uživatelských sestav,
 • webové služby – pro příjem a poskytování dat jiným informačním systémům veřejné správy (IS VS) prostřednictvím webových služeb.

Datový obsah

Centrální registr dotací obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, číslo rozhodnutí, výše uvolněné a čerpané dotace, rozpočtová skladba, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • kontaktní informace o zodpovědných osobách poskytovatele dotace,
 • číselníky (dotační tituly, operační programy, rozpočtová skladba, kapitoly, ukazatele, RÚIAN, ...).

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR III jsou pracovníci provozovatele Generálního finančního ředitelství, kteří využívají informace z oblasti poskytovaných dotací zejména pro účely analytických prací. V prostředí IS VS jsou oprávněným uživatelům dostupné informace o dotacích a jejich příjemcích formou centrální webové služby. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu (IS CEDR III-internet).

Stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Centrální registr dotací představuje zdroj informací, které slouží pro kontrolu dotací oproti účetním údajům a pro kontroly příjemců dotací prováděné pracovníky finančních úřadů a dále pracovníky, provádějící kontroly dle zákona 320/2001 Sb. Pracovníkům Generálního finančního ředitelství poskytuje přístup k informacím o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích včetně dotací z EU a dalších finančních mechanismů. Systém poskytuje podklady pro analytické práce v oblasti dotací ve formě výstupních tabulek, grafů a OLAP technologie. Informace v systému a výstupní statistické sestavy jsou k dispozici kromě jiných v členění podle: kapitol a ukazatelů státního rozpočtu, položek a paragrafů rozpočtové skladby, dotačních titulů a programů, příjemců dotací, právních forem a územní příslušnosti příjemců dotací. Systém je využíván pro poskytování veřejně přístupných informací prostřednictvím internetu v souladu se zákonem č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace do prostředí IS VS jsou dostupné rovněž formou centrální webové služby, která poskytuje příslušné informace o dotacích a jejich příjemcích oprávněným uživatelům.

IS CEDR-resorty (Evidence dotací resortů)

Zdrojem informací pro Centrální registr dotací jsou resorty, orgány státní správy, agentury, státní fondy atd., které k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a NFV a pro předávání dat do Centrálního registru dotací vyžívají převážně systém IS CEDR-resorty. V některých případech jsou používány vlastní informační systémy resortů. Vazba na IS CEDR III a jiné systémy je znázorněna na obrázku.
Schéma IS CEDR-resorty
Programové vybavení základní části IS je řešeno jako client/server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Klientská část aplikace je provozována na klientském PC pod operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. Serverová část na serveru s operačním systémem Windows Server 2008, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016 a databázovým prostředím Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 nebo Microsoft SQL Server 2016. Komunikace mezi oběma částmi probíhá po síti LAN. Pro účely zobrazení údajů z databáze na intranetu úřadu aplikací vytvořenou technologií ASPX stránek je nutné provozovat Microsoft IIS 6.0 nebo v yšší a některé součásti MS Office 2000 SP1 nebo vyšší na vyčleněném serveru. IS je možné instalovat jako lokální na vyhrazené pracovní stanici, kdy jako databázový systém je využíván MSDE (Microsoft Data Engine).

Popis funkcí IS

V IS CEDR-resorty jsou realizovány funkce, které lze rozdělit do těchto oblastí:

 • modul evidence všech žádostí o dotace s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací,
 • modul webových žádostí (CEDR ZAD) pro vkládání a administraci žádostí o národní dotace poskytované úřadem prostřednictvím interaktivního webového rozhraní,
 • modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV (pro agendu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací - NNO),
 • modul kontrol (pro agendu plánování a provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a dotazování na výsledky kontrol prováděných orgány Finanční správy (OFS)),
 • modul NNO (pro agendu nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací),
 • modul veřejné podpory (pro vkládání údajů o veřejných podporách ve vazbě na modul účelových dotací a NFV),
 • modul podpory de minimis (pro vkládání údajů o podpoře de minimis do Registru de minimis z modulu účelových dotací a NFV),
 • modul DotInfo (pro vkládání specifických údajů a dokumentů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se poskytovatelé dotací při rozhodování o nich řídí ve vazbě moduly žádostí a účelových dotací a NFV, a pro zasílání těchto údajů do IS DotInfo),
 • modul výstupů (pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů i prostřednictvím intranetu úřadu),
 • modul subjekty, příjemci (modul pro evidenci potřebných informací o subjektech z důvodu automatizace zpracování s on-line elektronickou vazbou na základní registry ROS, ROB a RÚIAN a na registr ARES),
 • modul písemnosti, rozhodnutí (pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému),
 • modul přenosů dat (pro realizaci vazeb na jiné informační systémy),
 • modul správy systému (modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnova).

Datový obsah

IS CEDR-resorty obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o žadatelích, příjemcích dotací a příjemcích veřejné podpory (RČ/IČ, právní forma, obchodní firma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích, veřejné podpoře a podpoře de minimis (rozhodnutí, výše uvolněné a čerpané dotace, rozpočtová skladba, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • informace o NNO (IČ, název, projekty …),
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …),
 • informace o číselnících (dotační tituly, rozpočtová skladba, kapitoly, ukazatele, RÚIAN, ...).

Vazby na jiné IS

 • RDM (vazba na Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) na základě na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.).
 • IS NNO (vazba na systém nestátních neziskových organizací, dáno Usnesením vlády a Radou vlády pro NNO.).
 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání informací pro účely kontrol dle zákona č. 218/2000 Sb. prováděných finančními úřady dle zákona č. 280/2009 Sb. a získávání informací o výsledcích kontrol provedených OFS.).
 • DotInfo (vazba na IS pro zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou dle zákona č. 218/2000 Sb. rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.).
 • ROS, ROB a RÚIAN (vazba na základní registry z důvodu správnosti zpracovávaných informací a snížení pracnosti vedení agend.).
 • ARES (vazba na registr z důvodu správnosti zpracovávaných informací a snížení pracnosti vedení agend.).

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR-resorty jsou pracovníci jednotlivých poskytovatelů dotací, tj. resortů, státních fondů, agentur atd.

Stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Systém je nástrojem pro vedení evidence dotací u poskytovatelů dotací a výkon dalších navazujících agend jednotlivých resortů, agentur a státních fondů. Je nástrojem také pro základní analytické práce, poskytuje aktuální statistické výstupy nad dotacemi a finančními kontrolami úřadu. Systém umožňuje příslušným pracovníkům snadný přístup k informacím o jimi poskytovaných dotacích. Je zdrojem dat pro Centrální registr dotací a finanční kontrolní systémy finančních úřadů. Používání IS CEDR-MF a resortů vede ke sjednocování v oblasti metodických postupů pro poskytování dotací v nadresortním měřítku. Přínosem pro MF, jednotlivé resorty, agentury a státní fondy při jeho používání je snadná dostupnost informací o dotacích.

IS CEDR-MF (Evidence dotací MF)

IS CEDR-MF je informační systém, který je používán pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci investičních a neinvestičních dotací a NFV poskytovaných z Veřejné pokladní správy. Z důvodu vyšší úrovně automatizace zpracování poskytuje systém funkcionalitu i pro výkon řady navazujících agend. Vazba na IS CEDR III je znázorněna na následujícím obrázku:
Schéma IS CEDR-MF
Programové vybavení základní části IS je řešeno jako client/server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Klientská část aplikace je provozována na klientském PC pod operačním systémem Windows 7. Serverová část na serveru s operačním systémem Windows Server 2003 a databázovým prostředím Microsoft SQL Server 2005. Komunikace mezi oběma částmi probíhá po síti LAN.

Popis funkcí IS

V IS CEDR-MF jsou realizovány funkce, které lze rozdělit do těchto oblastí:

 • modul evidence všech žádostí o dotace s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací,
 • modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV (pro agendu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací - NNO),
 • modul kontrol (pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a dotazování na výsledky kontrol prováděných orgány Finanční správy (OFS)),
 • modul NNO (pro agendu nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací),
 • modul veřejné podpory (pro vkládání údajů o veřejných podporách vazbě na modul účelových dotací a NFV),
 • modul podpory de minimis (pro vkládání údajů o podpoře de minimis do Registru de minimis z modulu účelových dotací a NFV),
 • modul výstupů (pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů i prostřednictvím intranetu úřadu),
 • modul subjekty, příjemci (modul pro evidenci potřebných informací o subjektech z důvodu automatizace zpracování s on-line elektronickou vazbou na základní registry ROS, ROB a RÚIAN a registr ARES),
 • modul písemnosti, rozhodnutí (pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému),
 • modul přenosů dat (pro realizaci vazeb na jiné informační systémy),
 • modul správy systému (modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnova).

Vazby na jiné IS

 • RDM (vazba na Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) na základě na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.).
 • IS NNO (vazba na systém nestátních neziskových organizací, dáno Usnesením vlády a Radou vlády pro NNO.).
 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání informací pro účely kontrol dle zákona č. 218/2000 Sb. prováděných finančními úřady dle zákona č. 280/2009 Sb. a získávání informací o výsledcích kontrol provedených OFS.).
 • ROS, ROB a RÚIAN (vazba na základní registry z důvodu správnosti zpracovávaných informací a snížení pracnosti vedení agend.).
 • ARES (vazba na registr z důvodu správnosti zpracovávaných informací a snížení pracnosti vedení agend.).

Datový obsah

IS CEDR-MF obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o žadatelích, příjemcích dotací a příjemcích veřejné podpory (RČ/IČ, právní forma, obchodní firma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích, veřejné podpoře a podpoře de minimis (rozhodnutí, výše uvolněné a čerpané dotace, rozpočtová skladba, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • informace o NNO (IČ, název, projekty …),
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …),
 • Informace o číselnících (dotační tituly, rozpočtová skladba, kapitoly, ukazatele, RÚIAN, ...).

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR-MF jsou pracovníci odborů MF, kteří zabezpečují poskytování dotací z VPS (správci dotací) a pracovníci, kteří potřebují informace o aktuálním stavu dotací poskytovaných z VPS.

Stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Systém je nástrojem pro vedení evidence dotací na MF a poskytuje pracovníkům jednotlivých odborů MF snadný přístup k informacím o aktuálním stavu dotací poskytovaných z VPS. Je nástrojem pro základní analytické práce, poskytuje aktuální statistické výstupy nad dotacemi VPS a je jedním ze zdrojů dat pro Centrální registr dotací.

Kontakt

Řešitel systému: ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk
Telefon +420 583 300 722,   E-mail hot-line@asd-software.cz