Informace pro poskytovatele dotací
IS CEDR III
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Definice termínů
Definice termínů používaných v IS CEDR

Definice názvů finančních částek spojených s poskytováním dotací a NFV

V této kapitole se uvádí pojmy týkající se jednotlivých finančních částek, které se v průběhu procesu poskytování dotací mohou vyskytnout. Uvedené názvy jsou navrhovány k následnému využití při zpracování dotací v IS CEDR.

Žádaná výše dotace či NFV
Jedná se o výši dotace či NFV, o kterou daný příjemce žádá v žádosti o poskytnutí. V případě, že se o danou dotaci či NFV nežádá a je poskytována na základě příslušné zákonné normy, potom se žádanou výší rozumí výše definovaná touto normou ve vztahu k danému příjemci.

Rozhodnutá výše dotace či NFV
Částka, která byla (na základě žádosti nebo jiného předpisu) v procesu rozhodování poskytovatele dotací či NFV přiznána danému příjemci. Jedná se o horní limit finančních prostředků, který bude moci být čerpán z finančního zdroje na danou dotaci. Tato částka je uvedena v rozhodnutí o poskytnutí dotace či NFV a v případě existence smlouvy o poskytnutí je specifikovaná v této smlouvě, jinak je dána příslušným nařízením nebo zákonnou normou.

Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV
Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku. 

Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu
Jedná se o součet částek, které příjemce čerpal, snížený o částky, které byly vráceny poskytovateli, od počátku rozpočtového období do daného data. Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu.

Částka spotřebovaná nebo nárokovaná příjemcem (nárok)
Skutečně spotřebovaná částka finančních prostředků příjemcem (jinak nazývaná předpis nebo nárok) na daný účel dotace či NFV. Jedná se o výši finančních prostředků, kterou konečný příjemce doloží při finančním vypořádání s finančním zdrojem. Tato částka může převýšit částku o finanční prostředky, které byly na daný účel dotace či NFV dočasně pokryty mimo prostředky daného finančního zdroje.

Částka vrácená
Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem.