Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 19.9.2021
Skip Navigation Links
Zobrazení sestav
Zobrazuje příslušnou sestavu ve formě tabulky, která je výsledkem MDX dotazu nad příslušnou kostkou OLAP databáze Tabulka obsahuje hodnoty, které jsou údaji nacházejícími se v průniku jednotlivých vybraných dimenzí.

Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce:
 • Podržením kurzoru zejména nad grafickými objekty (např. , , ) nebo nad položkami tabulek, získáte rychlou nápovědu ve formě žlutého obdélníčku s textem (např. ).
 • Pokud obsahuje tabulka více řádků, než kolik je povoleno najednou zobrazit, přejdete na další řádky tabulky kliknutím na požadované číslo stránky ( ).
 • Pokud se nadpis sloupce tabulky chová jak hyperlinkový odkaz (po najetí myší se změní kurzor), je sloupec možno podle uvedené položky řadit. Řazení spustíte kliknutím na název sloupce.
 • Symbol otevírá příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Symbol minimalizuje příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře aktuální nápovědu k příslušné sekci. Kompletní nápověda s obsahem se otevře po stisku volby Nápověda v menu.
 • Tabulky s výsledky se zobrazují i v případě, že neobsahují žádné záznamy. O počtu nalezených záznamů jste informováni vpravo pod patou tabulky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře speciální tiskovou stranu pro příslušnou sekci aplikace.
Tabulka
Sestava je zobrazena ve formě tabulky, jež odpovídá definici sestavy buď sestavě vybrané z Vytvořených sestav nebo sestavě vytvořené přes Návrhář sestav.
Je možno s ní dále pracovat, neboť v případě, že je vedle člena úrovně symbol , je možno úroveň rozvinout (Expand). Po kliknutí na symbol se úroveň opět svine (Collapse).
Symboly , poskytují možnost přeskládat zobrazení úrovní v rámci hlaviček tabulky (Zobrazují se v případě, že příslušná hlavička obsahuje více než jednu dimenzi.).

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


MENU:Na předchozí sestavu ()
Každá manipulace se zobrazenou tabulkou (rozvinutí úrovní přes hypertextové odkazy, drill up, drill down, expand...) zobrazí na stránce novou sestavu. Tato volba umožní pohybovat se zpět po sestavách definovaných v předchozích krocích. Rychlá nápověda nad tlačítkem ukazuje, kolik sestav se před aktuální sestavou nachází.

Na následující sestavu ()
Funguje stejně jako předchozí volba, pouze obrací směr pohybu.

Seznam uložených sestav ()
Volba umožňuje návrat do seznamu Vytvořených sestav.

Výběr kostky ()
Volba umožňuje návrat do Tvorby sestav, do kroku, kde se definuje výběr kostky.

Tvorba sestavy ()
Volba umožňuje návrat do Tvorby sestav. V případě, že byla aktuální sestava vytvořena přes návrhář sestav, vrací se do kroku návrh sestavy s možností upravit stávající návrh. V případě, že nebyla sestava navržena přes návrhář (byla vybrána se seznamu Vytvořených sestav), vrací se do kroku, kde se definuje výběr kostky.

Drill Down ()
Volba umožňuje tzv. drilování, v tomto případě směrem dolů. Jejím výsledkem je sestava, která pro vybranou větev vybere a zobrazí v sestavě úroveň bezprostředně podřízenou vybrané úrovni. Najednou je možno drilovat několik větví sestavy a to tak, že před výběrem další úrovně podržíme klávesu CTRL.
Pokud obsahuje sestava v řádku/sloupci několik dimenzí, týká se drilování pouze vybrané dimenze.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
Drill Up ()
Volba umožňuje tzv. drilování, v tomto případě směrem nahoru. Jejím výsledkem je sestava, která pro vybranou větev vybere a zobrazí v sestavě úroveň bezprostředně nadřazenou vybrané úrovni. Najednou je možno drilovat několik větví sestavy a to tak, že před výběrem další úrovně podržíme klávesu CTRL.
Pokud obsahuje sestava v řádku/sloupci několik dimenzí, týká se drilování pouze vybrané dimenze.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Rozbalení úrovně ()
Volba umožňuje tzv. expand úrovně a její výsledek je srovnatelný s rozvinutím úrovně prostřednictvím kliknutí na hypertextový odkaz v sestavě, s tím rozdílem, že najednou je možno expandovat několik větví sestavy a to tak, že před výběrem další úrovně podržíme klávesu CTRL.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zvýraznění položek ()
Volba umožňuje definovat podmínky pro zvýraznění položek výsledné tabulky odlišnou barvou. Podmínka je generována pro některý z následujících operátorů:
 • menší nebo rovno než - označí vybranou barvou hodnoty menší nebo rovné než je hodnota definovaná v podmínce
 • menší než - označí vybranou barvou hodnoty menší než je hodnota definovaná v podmínce
 • rovno - označí vybranou barvou hodnoty rovné hodnotě definovaná v podmínce
 • větší než - označí vybranou barvou hodnoty větší než je hodnota definovaná v podmínce
 • větší nebo rovno než - označí vybranou barvou hodnoty větší nebo rovné než je hodnota definovaná v podmínce
 • mezi - označí vybranou barvou hodnoty nacházející se v intervalu definovaném ve tvaru hodnota1;hodnota2 (např. 50000;70000)
 • mimo - označí vybranou barvou hodnoty nacházející se mimo interval definovaný ve tvaru hodnota1;hodnota2 (např. 50000;70000)
Při tvorbě podmínek pro zvýraznění hodnot je třeba si uvědomit že:
 • podmínky jsou vyhodnocovány postupně shora dolů
 • v případě, že se podmínky vzájemně ruší dostane přednost později vyhodnocená podmínka
 • kromě operátorů mezi a mimo nemá smysl uvádět interval - pro vyhodnocení podmínky bude použita pouze první hodnota
Podmínky lze rušit buď po jedné (tlačítko Smazat vybranou podmínku) nebo všechny najednou (tlačítko Smazat vše).

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Změna os X a Y ()
Tato volba prohodí v definici sestavy řádky se sloupci.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Export do MS Excel ()
Tato volba provede export do tabulky formátu MS Excel. Zaškrtnutí volby generovat soubor bez diakritiky umožní ignorovat diakritické znaky ve výsledné .xls sestavě (je vhodné použít v případě, kdy specifické nastavení klientského počítače generuje nesrozumitelnou diakritiku).

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Nastavení zobrazení ()
Touto volbou je možno měnit některá defaultní nastavení pro výslednou tabulku zobrazené sestavy
 • počet desetinných míst - z menu lze vybrat počet zobrazených desetinných míst
 • desetinný oddělovač - z menu lze vybrat použitý desetinný oddělovač
 • počet číslic ve skupině - z menu lze vybrat počet číslic ve skupině (např. pro zobrazení ve tvaru 1 234 578)
 • znak pro oddělení skupin číslic - pro předchozí volbu znak, který bude použit jako oddělovací mezi skupinami číslic. Výběr z menu.
 • maximální počet řádků tabulky - maximální počet řádků, které lze zobrazit. V případě, že je tato mez překročena, není zobrazena sestava, ale varovné hlášení Odpověď na dotaz obsahuje větší počet řádků než.... Nastavenou horní hranici nelze překročit z důvodu přílišné náročnosti pro přenos velkého množství dat po síti.
 • nezobrazovat prázdné řádky - v případě, že řádek neobsahuje žádnou hodnotu je generován MDX dotaz s klauzulí NON EMPTY a řádek není ve výsledné sestavě zobrazen.
 • maximální počet sloupců tabulky - maximální počet sloupců, které lze zobrazit. V případě, že je tato mez překročena, není zobrazena sestava, ale varovné hlášení Odpověď na dotaz obsahuje větší počet sloupců než.... Nastavenou horní hranici nelze překročit z důvodu přílišné náročnosti pro přenos velkého množství dat po síti.
 • nezobrazovat prázdné sloupce - v případě, že sloupec neobsahuje žádnou hodnotu je generován MDX dotaz s klauzulí NON EMPTY a sloupec není ve výsledné sestavě zobrazen.


Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Uložení sestavy ()
Je administrátorskou volbou a umožňuje administrátorovi uložit definovanou sestavu do struktury vytvořených sestav.Související odkazy: