Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation Links
Definice termínů používaných v IS CEDR

Definice termínů používaných v IS CEDR III

Zdroj dat:
Agentura, která je oprávněna předávat data o poskytnutých prostředcích do IS CEDR III. Nejedná se o zdroj finančních prostředků.
Pro potřeby systému IS CEDR III internet je provedeno hrubší členění na následující položky:
  • Státní rozpočet (zdrojem dat jsou kapitoly SR)
  • Fond (zdrojem dat jsou fondy např. Státní fond rozvoje bydlení)
  • Kraj (zdrojem dat jsou kraje)
  • SAPARD
  • ISPROFIN (dnes EDS/SMVS)
  • MSSF
  • MSSC2007

Definice termínů v modulu SestavyOLAP
Online Analytical Processing - technologie multidimenzionálních databází obsahující struktury údajů a analytické služby sloužící pro analýzu velkého množství údajů

Kostka (Cube)
Výsledkem agregace a analýzy údajů v multidimenzionální databázi (OLAP) bývá obvykle multidimenzionální datová struktura - krychle (kostka, cube). Zjednodušeně by se dalo říci, že kostka je v multidimenzionálním datovém modelu totéž, co je tabulka v relační databázi.

Dimenze (Dimension)
Pokud použijeme pro představu trojrozměrnou strukturu kostky, tvoří dimenze jednotlivé strany kostky (např. troj-dimenzionální kostka s dimenzemi čas, lokalita, výrobek). Pro úplnost je třeba dodat, že uvedený příklad je pouze zjednodušením. Na rozdíl od geometrické krychle může mít multidimenzionální databázový model i více dimenzí než tři. Hierarchii kostky dále tvoří struktura úrovní (levels), které obsahují jednotlivé členy (members).Hodnoty (Measures)
Hodnoty potom v kostce tvoří údaje (číselné), které se nachází na průsečících jednotlivých dimenzí.

MDX dotaz
Jazyk MDX (Multidimensional Expressions) je jistým ekvivalentem dotazovacího jazyka SQL nad relačními databázemi. Umožňuje definovat dotaz, na základě kterého jsou z kostky databáze OLAP vybrány požadované údaje.

Definice názvů finančních částek spojených s poskytováním dotací a NFV

V této kapitole se uvádí pojmy týkající se jednotlivých finančních částek, které se v průběhu procesu poskytování dotací mohou vyskytnout. Uvedené názvy jsou navrhovány k následnému využití při zpracování dotací v IS CEDR.

Žádaná výše dotace či NFV
Jedná se o výši dotace či NFV, o kterou daný příjemce žádá v žádosti o poskytnutí. V případě, že se o danou dotaci či NFV nežádá a je poskytována na základě příslušné zákonné normy, potom se žádanou výší rozumí výše definovaná touto normou ve vztahu k danému příjemci.

Rozhodnutá výše dotace či NFV
Částka, která byla (na základě žádosti nebo jiného předpisu) v procesu rozhodování poskytovatele dotací či NFV přiznána danému příjemci. Jedná se o horní limit finančních prostředků, který bude moci být čerpán z finančního zdroje na danou dotaci. Tato částka je uvedena v rozhodnutí o poskytnutí dotace či NFV a v případě existence smlouvy o poskytnutí je specifikovaná v této smlouvě, jinak je dána příslušným nařízením nebo zákonnou normou.

Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV
Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku.

Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu
Jedná se o součet částek, které příjemce čerpal, snížený o částky, které byly vráceny poskytovateli, od počátku rozpočtového období do daného data.
Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu.

Částka spotřebovaná nebo nárokovaná příjemcem (nárok)
Skutečně spotřebovaná částka finančních prostředků příjemcem (jinak nazývaná předpis nebo nárok) na daný účel dotace či NFV. Jedná se o výši finančních prostředků, kterou konečný příjemce doloží při finančním vypořádání s finančním zdrojem. Tato částka může převýšit částku o finanční prostředky, které byly na daný účel dotace či NFV dočasně pokryty mimo prostředky daného finančního zdroje.

Částka vrácená
Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem.

Refundace
Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které byly použity v rámci předfinancování operací, z evropských strukturálních fondů. Proplacení realizuje Platební a certifikační orgán na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu.
Jinak řečeno: Poskytovatel dotace (nejčastěji organizační složka státu) vyplatí (předfinancuje) prostředky ze státního rozpočtu příjemci dotace. Následně Platební a certifikační orgán tomuto poskytovateli proplatí (refunduje) vydané prostředky z evropských strukturálních fondů.